[:nl]

I. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden (de “Voorwaarden”) zijn van toepassing op:

 1. a) het gebruik van informatie, afbeeldingen, documenten en/of andere diensten in de volgende Europese online-winkel van Marthanized: marthanized.com, en de verschillende versies daarvan (de“Website”); en
 2. b) de aanschaf op de Website van producten van het merk Marthanized of eventuele andere merken die op de Marthanized website worden verkocht. Door een bestelling te plaatsen gaat u automatisch akkoord met de Algemene voorwaarden op deze (Marthanized) webesite.

II. Gebruiksvoorwaarden website

1. GEGEVENSBESCHERMING

Alle persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld, en uw rechten op bescherming van uw gerechtvaardigde belangen worden strikt in acht genomen in overeenstemming met de privacy , beveiligings en cookiebeleid.

2. UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR EXTERNE LINKS

Indien de online-pagina’s van Marthanized links bevatten naar andere sites op het internet, verklaart Marthanized hierbij uitdrukkelijk dat zij geen invloed heeft op de opzet of de content van de pagina’s waarnaar die links leiden. Derhalve neemt Marthanized uitdrukkelijk afstand van alle content op alle pagina’s van derden waarnaar die links leiden. Deze verklaring geldt voor alle getoonde links en voor alle content van pagina’s waarnaar de links leiden.

3. INFORMATIE OP DE WEBSITE

De informatie op de Website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en houdt geen advies in. Hoewel Marthanized haar Website met zorg heeft samengesteld, kunnen de informatie, teksten, documenten, afbeeldingen, filmpjes, muziek en/of andere diensten/informatie daarop fouten bevatten of anderszins onjuist of onvolledig zijn. Marthanized garandeert niet dat de Website en/of de informatie vrij is van fouten, gebreken, malware en virussen, of dat de Website en/of de informatie correct, actueel en nauwkeurig is.

Marthanized is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van de Website, daaronder begrepen schade als gevolg van malware, virussen of andere onjuistheden of onvolledigheden van die informatie of de Website, tenzij die schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Marthanized.

Voorts is Marthanized niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik (of de onmogelijkheid tot gebruik) van elektronische communicatiemiddelen in samenhang met deze Website, daaronder begrepen doch niet beperkt tot schade als gevolg van storing of vertraging in de aflevering van elektronische berichten of het onderscheppen of manipuleren van elektronische berichten door derden of door computerprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische communicatie en verzending van virussen.

4. LINKS NAAR ANDERE SITES

De Website kan links bevatten naar externe internetsites. Marthanized is niet aansprakelijk voor het gebruik of de content van internetsites die links bevatten naar deze Website of waarnaar deze Website een link bevat. Ons privacy , beveiligings en cookiebeleid is niet van toepassing op verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens op of via die externe sites.

5. INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle merknamen, logo’s, productnamen en titels die worden gebruikt op de Website, zijn handelsmerken of handelsnamen van Marthanized of van derde handelsmerk of handelsnaamhouders. U mag die handelsmerken, logo’s of handelsnamen niet gebruiken of verveelvoudigen, aangezien dit inbreuk kan vormen op de rechten van de houder.

Het auteursrecht met betrekking tot alle ontwerpen, teksten, documenten, filmpjes, muziek en/of andere diensten en de keuze en ordening daarvan, alsmede alle software-compilaties, achterliggende broncodes, software en alle andere materialen op deze Website berust bij Marthanized en/of haar leveranciers en onderaannemers.

U mag delen van de Website uitsluitend elektronisch kopiëren en in hardcopy afdrukken voor zover dit noodzakelijk is om een bestelling bij ons te plaatsen of om de Website als winkelmedium te gebruiken. U mag geen ander gebruik maken van de informatie en materialen op deze Website, daaronder begrepen verveelvoudiging voor andere dan bovenstaande doeleinden, aanpassing, verspreiding of herpublicatie. Indien u materialen of informatie van deze Website wilt gebruiken, hebt u daarvoor onze voorafgaande schriftelijke goedkeuring nodig.

6. PRIVACY , BEVEILIGINGS EN COOKIEBELEID

Marthanized verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van de bezoekers van de Website in overeenstemming met hetprivacy , beveiligings en cookiebeleid.

7. ONGEVRAAGDE IDEEËN

Indien u ongevraagde ideeën en/of materialen, al dan niet bestaande uit tekst, afbeeldingen, geluid, software of informatie (“Materialen”), op deze Website plaatst of per e mail of anderszins aan Marthanized toestuurt, hebben wij het recht die Materialen kosteloos maximaal te gebruiken, te kopiëren en/of te exploiteren en zijn wij niet gebonden aan enige geheimhoudingsplicht met betrekking tot die Materialen.

U verklaart hierbij Marthanized te vrijwaren en schadeloos te stellen in verband met alle (rechts)vorderingen en aansprakelijkheden die zich aan onze zijde mochten voordoen doordat het gebruik en/of de exploitatie van de Materialen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden.

III. Verkoopvoorwaarden

1. GESCHIKTHEID

U kunt bestellingen plaatsen als geregistreerd gebruiker of als gast. Om een bestelling te kunnen plaatsen, hebt u een e-mailadres nodig en dient u uw browser zodanig in te stellen dat zowel cookies als pop-ups worden geaccepteerd om gebruik te kunnen maken van alle functionaliteiten van de Website, daaronder begrepen het toevoegen van producten aan uw winkelmandje en het verzenden van uw bestelling.

2. BESTELLINGEN PLAATSEN

De op de Website aangeboden producten vertegenwoordigen een aanbieding tot koop van producten van Marthanized B.V. op basis van de op de Website vermelde gegevens.

Alle aangegeven prijzen zijn uitgedrukt in EUR en zijn inclusief BTW. Bestellen en leveren is uitsluitend mogelijk binnen Nederland. Indien Marthanized niet in staat is een bestelling uit te voeren, zal Marthanized u daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Bestellingen worden uitsluitend geaccepteerd in voor huishoudens gebruikelijke hoeveelheden.

Indien u een bestelling plaatst, zullen wij u een e mail sturen ter bevestiging van de ontvangst van uw bestelling een zogenoemde Orderbevestiging. Dit houdt niet in dat wij uw bestelling hebben geaccepteerd. Acceptatie door ons van de bestelling vindt plaats bij verzending van de producten aan u. Wij zullen u een e- mail sturen ter bevestiging van verzending van de producten, een Verzendbevestiging.

Producten op de Website zijn uit voorraad leverbaar. Producten die niet op voorraad zijn, worden gemarkeerd als niet verkrijgbaar of en (tijdelijk) uitverkocht. Het kan voorkomen dat wij voorraadproblemen hebben doordat klanten producten op hetzelfde moment bestellen. Als wij een reeds besteld artikel niet kunnen verzenden, kunnen wij dat deel van uw bestelling annuleren en krijgt u voor dat deel uw geld terug of wordt dat deel niet in rekening gebracht. Wij doen er alles aan om onze voorraden zo nauwkeurig mogelijk bij te houden. Fouten kunnen incidenteel voorkomen. Onze online-producten worden regelmatig aangevuld, zodat het de moeite waard is om regelmatig nog eens bij Marthanized te kijken.

Indien u per ongeluk een bestelling hebt geplaatst of een bestelling wilt annuleren voordat deze geleverd wordt, dient u onmiddellijk telefonisch contact op te nemen met de klantenservice van Marthanized  Maandag tot Vrijdag  08.30 – 18:00 (standaardtarief, de tarieven voor mobiel bellen kunnen afwijken) of een e- mail te sturen naar Marthanized: customercare@marthanized.com. Marthanized zal u zo goed mogelijk van dienst zijn. Aangezien Marthanized altijd streeft naar snelle levering, is er niet veel tijd om uw bestelling te annuleren.

Wij maken u erop attent dat wij geen wijzigingen (adres, maat, kleur) kunnen aanbrengen of accepteren zodra uw bestelling is geplaatst.

Uitvoering van alle bestellingen op de Website vindt plaats onder voorbehoud van beschikbaarheid. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor te beslissen om wat voor reden dan ook uw bestelling niet te accepteren. Voorts behouden wij ons het recht voor een bestelling te annuleren door middel van schriftelijke kennisgeving aan u in de volgende situaties (niet limitatief), zonder aansprakelijk te zijn voor schade of kosten anders dan restitutie van eventueel van u ontvangen bedragen in verband met de door ons geannuleerde bestelling:

 • Het product is niet beschikbaar
 • Uw factureer-gegevens zijn niet juist of niet controleerbaar
 • Uw bestelling is gesignaleerd door onze beveiligingssystemen als een ongebruikelijke bestelling of een bestelling die gevoelig is voor fraude
 • Indien van toepassing, uw bankoverschrijving is niet binnen 2 werkdagen na Orderbevestiging ontvangen
 • Wij konden de bestelling niet afleveren op het door u opgegeven adres
 • Als gevolg van omstandigheden of gebeurtenissen die buiten onze invloedssfeer vallen.

3. BETALING

Betaalwijze

U kunt de producten betalen via iDeal, Marthanized Gift Card (zieBijlage 4).

Indien u een actiecode hebt, dient u deze in te voeren op de winkelmand-pagina in het veld ‘Actiecode’ ‘Gift Card code’ en vervolgens op ‘Toepassen’ te klikken. Controleer de vervaldatum van uw actiecode alvorens deze te gebruiken. Wij maken u erop attent dat u niet meer dan één actiecode per aankoop kunt gebruiken. Als u gebruik maakt van actiecodes voor afgeprijsde producten en de totale korting meer bedraagt dan 50% van de oorspronkelijke prijs, is het mogelijk dat de actiecode niet geldig is. Elke actiecode is slechts eenmalig geldig, tenzij anders is aangegeven. Voorts kunt u geen Gift Card met een Gift Card kopen.

Gegevenscontrole

Tijdens het betaalproces kan Marthanized kredietcontroles uitvoeren. Op basis van de uitkomst van die controle kan Marthanized een bestelling en/of de betaling wijzigen, aanpassen of weigeren.  Ons klantenserviceteam wordt niet op de hoogte gesteld van de uitkomst van kredietcontroles.

Uw totaalbedrag

Het op het kassascherm aangegeven totaalbedrag is inclusief belasting en verzendkosten. Dit bedrag wordt vermeld in de Orderbevestiging.

Prijswijzigingen

De prijzen van producten zijn als getoond op de Website. Prijzen kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd, maar wijzigingen zijn niet van invloed op bestellingen die wij reeds hebben bevestigd in de Orderbevestiging.

4. BEZORGING

Dank u voor uw bestelling bij Marthanized.com De door u geplaatste bestelling zal na uw betaling tussen de 1 en de 3 dagen (met uitzondering van het weekend) bij u aangeboden worden. U gaat akkoord met de leveringsvoorwaarden zodra u, uw bestelling plaatst.

Indien de afgeleverde producten kennelijke materiaal- of fabricagegebreken bevatten, daaronder begrepen schade als gevolg van transport, verzoeken wij u die gebreken onmiddellijk telefonisch of per e mail aan ons te melden. Indien u dit niet doet, heeft dat geen invloed op uw wettelijke rechten.

5. EIGENDOMSVOORBEHOUD

De producten blijven eigendom van Marthanized totdat betaling volledig heeft plaatsgevonden.

6. RETOURZENDING EN ANNULERING

Retourzending van gebrekkige producten

U kunt de aan u afgeleverde producten retourneren die gebreken vertonen of anderszins niet in overeenstemming zijn met uw bestelling. Dit kunt u doen binnen 2 weken na ontdekking van het gebrek. Indien uw aanspraak gegrond is, worden de koopsom en de verzendkosten gerestitueerd.

Het uitoefenen van uw recht tot retourzending (intrekking)

Alle producten die op de Website worden gekocht, kunt u binnen 14 dagen na ontvangst op eigen kosten ongeopend met een intact zijnde sluitsticker op eigen risico en kosten retourneren. Dit samen met eventuele ontvangen cadeau’s en of samples. Indien u besluit uw bestelling te annuleren, zullen wij alle betalingen die wij van u ontvangen hebben aan u vergoeden, inclusief de kosten van standaardlevering en (administratie indien van toepassing), zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 30 dagen vanaf de dag waarop wij geïnformeerd zijn over uw beslissing om producten te retourneren. Wij kunnen echter weigeren tot terugbetaling over te gaan totdat wij de producten en eventuele cadeau’s en of samples ontvangen hebben of totdat u het bewijs van retourzending van de producten heeft getoond, daarbij kijkend naar wat er eerder plaatsvindt om geen onnodige vertraging op te lopen. De volgende producten kunnen niet worden geretourneerd: geopende eau de toilette, parfums en aanverwante producten en make-up (tenzij deze nog in de originele verzegelde verpakking zitten).

Zorg ervoor dat u geen retourzendingen van verschillende bestellingen in één pakket verpakt zodat u uw geld zo snel mogelijk terug kunt krijgen.

Geretourneerde producten moeten zijn geretourneerd in dezelfde staat als waarin zij zijn verzonden – en moeten voorzien zijn van hun oorspronkelijke label. Wij aanvaarden geen producten die zijn gedragen of gewassen. Voor dergelijke producten geven wij geen geld terug. Indien de staat van de producten is verslechterd als gevolg van gebruik, behouden wij ons het recht voor de producten terug te sturen naar de afzender.

Daarnaast maken wij u attent op het bestaan van een wettelijke garantie van conformiteit voor producten op grond van artikel 7:17 BW.

Procedure voor retourzending

Indien u producten wilt retourneren, dient de orderbevestiging en/of elke levering het volgende te bevatten (i) retourinformatie, in de vorm zoals aangehecht als Bijlage 2, (ii) een link naar een online model retourzendingsformulier, of een afgedrukt model retourzendingsformulier, in de vorm zoals aangehecht als Bijlage 3 en (iii) uw retouretiket. Om u beter van dienst te kunnen zijn, vragen wij u het online of eventueel bijgeleverde retourzendings-formulier volledig in te vullen. Het is van belang dat u de reden voor retourzending opgeeft van elk artikel dat u aan ons retourneert. Voorzie uw pakket van een retour-etiket op de doos en zorg ervoor, als u de doos gebruikt die wij aan u hebben gezonden, dat het retour-etiket over het oorspronkelijke etiket heen plakt, dat is gebruikt om het pakket aan u te verzenden. Uw retourzending kunt u afhandelen door een door u gekozen vervoerder. De retour-kosten zijn altijd voor uw eigen rekening, tenzij    materiaal- of fabricagegebreken bevatten (zie Bijlage 4). Lees onze retourzendings-informatie zorgvuldig door.

Geen ruil

Marthanized beschikt niet over een ruilservice. Natuurlijk kunt u elk product waarover u niet volledig tevreden bent, retourneren tegen restitutie min de verzend en retour kosten. Als u een ander product wil plaatst u dan een nieuwe bestelling op Marthanized.com.

Restitutie

Zodra uw geretourneerde producten zijn gecontroleerd en geïnspecteerd in ons magazijn, ontvangt u per e-mail een kennisgeving van restitutie indien die plaatsvindt. Uw koopsom en verzendkosten worden onverwijld teruggestort op dezelfde met dezelfde betaalmethode die is gebruikt om de bestelling te plaatsen. Retournerings kosten zijn zoals reeds vermeld altijd voor uw rekening.

De restitutie wordt gewoonlijk binnen 8 tot 30 werkdagen op uw bankrekening bijgeschreven.  restitutie-status altijd controleren door contact op te nemen met uw bank.

Wij vermelden ten overvloede, om uw geld volledig terug te kunnen geven, is het van belang dat wij de geretourneerde producten in dezelfde staat ontvangen als waarin u deze hebt ontvangen: de geretourneerde producten moeten compleet samen met de geleverde eventuele cadeau’s en of samples ongebruikt, (ongedragen en ongewassen zijn, en alle productlabels en kaartjes moeten intact) zijn.

7. ACTIECODES

Actiecodes (kortingscodes) van Marthanized zijn beperkt tot één per klant, per bestelling. Actiecodes kunnen niet worden gecombineerd.

IV. Overige

1. CONTACTGEGEVENS

Marthanized B.V.

Weena 290

3012 NJ ES Rotterdam

Nederland

Telefoon: 010 282 16 27* Maandag tot en met Vrijdag 08.30 – 18.00 *(standaardtarief, de tarieven voor mobiel bellen kunnen afwijken)

E-Mail-Adres: customercare@marthanized.com

2. WIJZIGINGEN IN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

Indien Marthanized besluit deze algemene voorwaarden te wijzigen, zullen wij de gewijzigde voorwaarden op de Website plaatsen. U wordt geadviseerd om regelmatig te controleren of de voorwaarden zijn gewijzigd. Deze voorwaarden zijn laatstelijk gewijzigd in november 2015.

3. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing, door een bevoegde rechter te Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd om alle geschillen die zich mochten voordoen in verband met deze algemene voorwaarden, te beslechten, onverminderd het recht van beroep en cassatie.

Bijlage 1

AFDRUKKEN / OPSLAAN

PRIVACY, BEVEILIGINGS EN COOKIEBELEID

Dit privacy , beveiligings en cookiebeleid (“Privacybeleid”) is van toepassing op de verwerking van al uw persoonsgegevens die op de Website worden verzameld door Marthanized, aan haar gelieerde ondernemingen en/of haar onderaannemers. In dit Privacybeleid verwijzen “wij”, “onze” en “ons” naar Marthanized, en verwijst “u” naar de gebruiker van de Website.

Als u onze Website bezoekt, verkrijgen wij persoonsgegevens die u bewust aan ons bekendmaakt. Wij vragen om gegevens indien u aankopen doet, waaronder bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer, e mailadres, geslacht, creditcardgegevens (“Persoonsgegevens”), wanneer u informatie opvraagt, wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief  om uw online-account aan te maken of wanneer u gebruikmaakt van een andere dienst van de Website. In dat geval gebruiken wij die Persoonsgegevens om een gebruikersprofiel aan te maken. In dit kader kunnen wij de gegevens die u ons online verstrekt, combineren met andere gegevens uit bronnen van Marthanized, transacties en berichten die worden verzameld of verwerkt door een concern van Marthanized en bevoegde onderaannemers. Ten slotte kunnen wij, als u een openbaar bericht plaatst over Marthanized of rechtstreeks met ons communiceert op een sociale media-website, de in die berichten of in uw openbare profiel vervatte gegevens verzamelen en verwerken ten behoeve van de behandeling van uw eventuele vragen aan de klantenservice en om de publieke opinie over Marthanized bij te houden en te beïnvloeden.

De persoons en niet persoonlijke gegevens die wij ontvangen als u de Website bezoekt, worden vertrouwelijk behandeld. Wij houden ons in dat verband strikt aan de geldende nationale beschermingswetgeving. Door gebruik te maken van de Website geeft u aan dat u instemt met het privacy , beveiligings en cookiebeleid van de Website, dat van tijd tot tijd kan worden gewijzigd.

1. UW PRIVACY

Wij kunnen uw persoonlijke informatie (“Persoonsgegevens”) verzamelen, verwerken en gebruiken om onze verplichtingen uit hoofde van eventueel tussen u en ons gesloten overeenkomsten (zoals bestellingen voor producten) na te komen, om u informatie te verstrekken die u van ons verlangt, om u actuele product en promotionele informatie te verstrekken, en om u onze Nieuwsbrief te sturen. Marthanized is de voor de verwerking van uw Persoonsgegevens verantwoordelijke. Als u ingelogd bent en u formulieren invult of uw gegevens op de Marthanized-site bekijkt, wordt er gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding (http via SSL, ook wel HTTPS genoemd). De gegevens die u invoert, worden automatisch versleuteld alvorens te worden verzonden. Alle gegevens en informatie die wij ontvangen, worden beschermd, worden geregistreerd in onze centrale databank in Nederland, en zijn uitsluitend beschikbaar voor bevoegde medewerkers en onderaannemers. Wij verzamelen niet automatisch Persoonsgegevens, tenzij u ons daarvoor vooraf toestemming verleent. Zo kunnen wij u als u zich aanmeldt voor de Nieuwsbrief, vragen om uw e mailadres, of kunnen wij als u een artikel uit de online-winkel koopt, vragen om uw naam, postadres en e- mailadres. De verzamelde gegevens worden vertrouwelijk en beveiligd tegen mogelijk misbruik bewaard, en zullen dus uitsluitend worden gebruikt voor de hiervoor genoemde beperkte doeleinden.

2. DOEL VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

 1. a) Indien u daarmee hebt ingestemd door het desbetreffende vakje aan te vinken alvorens uw registratie op de Website in te dienen, worden uw Persoonsgegevens door ons verwerkt om u informatie te kunnen sturen over Marthanized, om u per e mail informatie te kunnen sturen over de, en om u het laatste nieuws te kunnen sturen over acties en producten. Wij houden u graag op de hoogte van onze nieuwste producten, evenementen, speciale aanbiedingen en andere mogelijkheden en ontwikkelingen binnen Marthanized. Dit doen we door middel van e-nieuwsbrieven. Daartoe verwerken wij uw naam, e mailadres en een overzicht van de nieuwsbrieven die wij u reeds hebben toegezonden. Wij bewaren uw Persoonsgegevens zo lang als u informatie van ons wilt ontvangen. Indien u die e mails niet langer wilt ontvangen, kunt u zich daarvoor te allen tijde afmelden door contact op te nemen met ons of door gebruik te maken van de afmeldoptie die in elk van ons afkomstig e mailbericht is opgenomen.
 2. b) Uw Persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van het technisch en functioneel beheer van de Website. Als u onze Website bezoekt, verwerken onze Websitebeheerders technische gegevens die zijn verbonden aan het gebruik van de Website, om ons in staat te stellen de functionaliteiten van de Website aan te bieden. Met deze technische gegevens kunnen onze websitebeheerders de Website beheren, bijvoorbeeld door technische problemen op te lossen of de toegankelijkheid van bepaalde delen van de Website te verbeteren. Zodoende zorgen wij ervoor dat u de informatie op de Website snel en eenvoudig kunt (blijven) vinden. Voor dit doel wordt ook gebruik gemaakt van cookies. Voor dit doel verwerken wij technische gegevens zoals het IP-adres van uw computer, de bezochte webpagina’s van de Website, de internetbrowser die u gebruikt, eerder of later bezochte websites en de duur van een bezoek/sessie. Wij bewaren technische gegevens zo lang als wettelijk voorgeschreven is voor dit doel.
 3. c) Voor dit doel verwerken wij technische gegevens zoals het IP-adres van uw computer, de bezochte webpagina’s van de Website, de internetbrowser die u gebruikt, eerder of later bezochte websites en de duur van een bezoek/sessie. Wij bewaren technische gegevens zo lang als wettelijk voorgeschreven is voor dit doel.
 4. d) Andere doeleinden omvatten onder meer:
 • managementinformatie en statistische gegevens genereren;
 • als u deelneemt aan onze prijsvragen, evenementen, wedstrijden, acties en/of kansspellen, die prijsvragen, evenementen, wedstrijden, acties en/of kansspellen te kunnen organiseren, om de winnaars bekend te kunnen maken en de respons op prijsvragen, evenementen, wedstrijden, acties en/of kansspellen te kunnen meten;
 • voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • het lidmaatschap beheren;
 • content die u plaatst, aan u te kunnen toeschrijven;
 • betalingen verwerken;
 • fraude en misbruik voorkomen en stoppen;
 • voor boekhouddoeleinden;
 • het forum beheren;
 • voor toegangscontrole en beveiligingsmaatregelen voor ons gebouw en terrein;
 • enz.

3. WIE HEEFT INZAGE IN UW GEGEVENS?

Marthanized maakt gebruik van derden voor bepaalde verwerkingsactiviteiten, zoals Website-hosting. Voor zover deze derden inzage hebben in Persoonsgegevens om die verwerkingsactiviteiten te kunnen uitvoeren, hebben we de nodige organisatorische en contractuele maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens uitsluitend worden verwerkt voor bovengenoemde doeleinden. Alleen als we daartoe wettelijk verplicht zijn, worden uw Persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties.

Marthanized organiseert incidenteel prijsvragen, acties of kansspellen in samenwerking met derden. In dat geval wordt dat duidelijk op de Website vermeld. Indien u deelneemt aan dergelijke prijsvragen, evenementen of kansspellen worden uw Persoonsgegevens (voor zover noodzakelijk) aan die derden ter beschikking gesteld.

4. DERDEN

Derden kunnen via onze Website informatie ontvangen of verzamelen aangaande  solvabiliteitscontroles.

Deze derden zijn contractueel gebonden jegens Marthanized om de Persoonsgegevens uitsluitend te gebruiken in overeenstemming met dit privacy , beveiligings en cookiebeleid. Wij houden ons niet bezig met de verkoop van Persoonsgegevens van onze klanten aan derden voor marketingdoeleinden. Het kan echter voorkomen dat wij op de in dit Privacybeleid beschreven wijze informatie uitwisselen met bepaalde derden waarmee uw identiteit niet kan worden achterhaald. Er zijn nog andere beperkte omstandigheden waarin wij Persoonsgegevens uitwisselen. Zo kunnen wij van tijd tot tijd gebruik maken van de diensten van derden om ons te helpen het gebruik van onze Website te analyseren. Zonder uw toestemming is het deze derden niet toegestaan u informatie over producten en diensten van andere ondernemingen te sturen.

Wij kunnen uw Persoonsgegevens uitwisselen met onze dochterondernemingen, onze moedermaatschappijen en aan ons gelieerde ondernemingen, ten behoeve van de marketing van producten en diensten van Marthanized, doch uitsluitend indien u daarvoor vooraf toestemming hebt verleend. Bepaalde derden beheren de content van pagina’s op de Website. Deze derden delen onze inzet voor de bescherming van uw privacy. Ook kunnen wij in bijzondere gevallen Persoonsgegevens vrijgeven om te voldoen aan verzoeken van justitie en overheidsinstanties, ten behoeve van de handhaving van de gebruiksvoorwaarden van de Website en andere overeenkomsten, en ter bescherming van klanten en anderen. Wij kunnen dit doen als wij te goeder trouw van mening zijn dat bekendmaking van deze informatie anderszins noodzakelijk of wenselijk is, bijvoorbeeld om de identiteit te achterhalen van, contact op te nemen met of gerechtelijke stappen te nemen tegen een persoon die schade toebrengt aan of inbreuk maakt op de rechten of eigendommen van onze onderneming, een andere gebruiker of iemand anders die daardoor nadeel zou kunnen lijden. Wij kunnen Persoonsgegevens overdragen aan een aan ons gelieerde onderneming of een derde in het kader van een overdracht van bedrijfsmiddelen.

5. LOGBESTANDEN

Net als de meeste websites verzamelen wij automatisch informatie waarmee uw identiteit niet kan worden achterhaald, en slaan we die op in logbestanden. Deze informatie omvat internetprotocol (IP )adressen, browsertype, internet service provider (ISP), pagina’s die u doorleiden of die het laatst zijn opgevraagd, besturingssysteem, datum /tijdsstempel en clickstream-gegevens. Wij gebruiken deze informatie, waarmee de identiteit van gebruikers niet kan worden achterhaald, om trends te analyseren, om de site te beheren en om demografische informatie te verzamelen over ons gebruikersbestand als geheel. Wij koppelen deze automatisch verzamelde informatie niet aan informatie waarmee de identiteit kan worden achterhaald.

6. SOCIALE PLATFORMS

Wij maken u erop attent dat, indien u voor die optie kiest, uw activiteit op onze Website ook ter beschikking wordt gesteld aan sociale platforms, daaronder begrepen doch niet beperkt tot Facebook, Twitter, Pinterest,We Heart it enz. Indien u ervoor kiest onze Website te delen via sociale media zoals LinkedIn, Facebook en/of Twitter, worden uw persoonsgegevens (zoals uw naam en het feit dat u geïnteresseerd bent in Marthanized) ook zichtbaar voor alle bezoekers van uw persoonlijke webpagina op LinkedIn, Facebook en/of Twitter, afhankelijk van uw accountinstellingen. Op het gebruik van die sociale media-websites zijn uitsluitend de algemene voorwaarden (met inbegrip van het privacybeleid) van de desbetreffende sociale media-website van toepassing. Marthanized is niet verantwoordelijk voor de verwerking van Persoonsgegevens of het privacybeleid van die sociale media-websites. Derhalve zijn Algemene gebruiks en verkoopvoorwaarden en dit privacy , beveiligings en cookiebeleid niet van toepassing op het gebruik van die websites.

7. LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Op de Website vindt u een aantal links naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, zijn wij niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw Persoonsgegevens via deze websites. Derhalve zijn Algemene gebruiks en verkoopvoorwaarden en dit privacy , beveiligings en cookiebeleid niet van toepassing op het gebruik van die websites.

8. COOKIES OP DEZE SITE

De Website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine gegevensbestandjes die door de Website worden verzonden en door uw browser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen, zodat wij uw browser kunnen herkennen wanneer u terugkeert op de Website. Cookies kunnen gegevens verzamelen over het gebruik van de Website, zoals de pagina’s die zijn bezocht, en de duur van de sessie van een gebruiker. Als u gebruikmaakt van de Website verzendt het cookie gegevens naar Marthanized. Wij bewaren cookies niet langer dan nodig is. Op onze Website maken wij gebruik van strikt noodzakelijke cookies, prestatiecookies, functionaliteitscookies, advertentiecookies, cookies van de eigenaar van de website, cookies van derden, blijvende cookies en sessiecookies.

Strikt noodzakelijke cookies zijn van essentieel belang om u in staat te stellen om door de website te navigeren en gebruik te maken van de mogelijkheden van de website, zoals het verkrijgen van toegang tot beveiligde gedeelten van de Website. Zonder deze cookies kunnen diensten waarom u hebt gevraagd, zoals winkelmandjes of e facturering, niet worden geleverd.

Prestatiecookies verzamelen anoniem informatie over de wijze waarop u de Website gebruikt, en de pagina’s die u hebt bezocht, bijvoorbeeld de pagina’s die u het meest bezoekt, en of u foutmeldingen krijgt van webpagina’s. Deze cookies verzamelen geen informatie waarmee uw identiteit te achterhalen is. Alle informatie die deze cookies verzamelen, zijn totaalgegevens en dus anoniem. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt om de werking van onze Website te verbeteren.

Functionaliteitscookies onthouden uw selectie en keuzes om uw ervaring op onze Website te verbeteren. Zo kunt u dankzij de cookies producten in uw winkelmandje plaatsen en de inhoud van uw winkelmandje inzien. Deze cookies maken het mogelijk voor onze Website om keuzes die u maakt (zoals uw gebruikersnaam, taal of de regio waar u woont), te onthouden en om verbeterde, persoonlijkere functies te bieden. Zo kan onze Website herkennen in welke regio u thans gevestigd bent, door deze informatie op te slaan. Ook kan de Website herkennen of de gebruiker zich reeds heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief of dat de gebruiker een bepaalde pagina voor het eerst ziet. De informatie die deze cookies verzamelen, zijn totaalgegevens en dus anoniem. Deze cookies kunnen uw browsing-activiteit op andere websites niet bijhouden.

Advertentiecookies verzamelen informatie over uw browsinggedrag om advertenties te kunnen aanbieden die aansluiten op u en uw interesses. Ook worden deze cookies gebruikt om het aantal keren dat u een advertentie ziet, te beperken en om de doelmatigheid van de advertentiecampagne te meten. Ze worden gewoonlijk geplaatst door advertentienetwerken met toestemming van de Website-exploitant. Ze onthouden dat u een website hebt bezocht, en deze informatie wordt uitgewisseld met andere organisaties zoals adverteerders. Targeting of advertentiecookies worden vaak gelinkt aan sitefunctionaliteit die door de andere organisatie wordt geleverd.

Cookies van de eigenaar van de website bieden ons inzicht in wie welke pagina(‘s) heeft bezocht, om vast te stellen hoe frequent bepaalde pagina’s worden bezocht en om vast te stellen welke gedeelten van de site het meest populair zijn, en in het algemeen om toezicht te houden op het gebruik van de Website.

Cookies van derden worden gebruikt voor het analyseren van verkeersbronnen en bezoekersgedrag, alsmede voor het beheren van toegangs en sitemogelijkheden op de Website.

Sessiecookies worden gebruikt om informatie op te slaan over uw pagina-activiteiten, zodat u eenvoudig verder kunt gaan waar u gebleven was op de pagina’s van de server. Wanneer u de internetbrowser afsluit, eindigt de sessie en wordt het cookie verwijderd.

Blijvende cookies worden gebruikt om uw voorkeuren op te slaan en u te herkennen bij een volgend bezoek.

Niet strikt noodzakelijke cookies: Wij plaatsen alleen cookies die niet strikt noodzakelijk zijn voor levering van de functionaliteiten van de Website, als u daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. Met die niet strikt noodzakelijke cookies verzamelen wij informatie over uw gebruik van de Website en onthouden wij uw voorkeuren. Voorbeelden van verzamelde informatie zijn de bezochte pagina’s en de duur van een gebruikerssessie. Met deze cookies proberen we uw gebruikerservaring op onze Website te verbeteren. Als u geen toestemming geeft voor plaatsing van deze cookies, worden deze geblokkeerd.

Klik hier voor een volledige lijst van cookies die op onze Website gebruikt worden.

De meeste webbrowsers zijn zo ingesteld dat cookies automatisch worden geaccepteerd en dat u via de browserinstellingen een zekere controle kunt uitoefenen op de meeste cookies, hoewel dat niet noodzakelijk is. Wij oefenen geen toezicht uit op cookies van derden, behalve van de hulppersonen die de webanalyse-service voor onze eigen site bieden. Indien u cookies wilt uitschakelen, kunt u dat doen door uw browserinstellingen aan te passen. Wij merken op dat u zich in dat geval wellicht niet kunt aanmelden voor of gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze Website.

Voor meer informatie met betrekking tot de cookies die worden gebruikt op onze Website, kunt u contact met ons opnemen op customercare@marthanized.com . Voor meer informatie over cookies en het uitschakelen daarvan kunt u contact opnemen met uw helpdeskbeheerder of de ondersteuningslijn van uw webbrowser. Meer informatie over cookies en hoe u kunt zien welke cookies zijn ingesteld en hoe u deze kunt beheren en verwijderen, vindt u op www.allaboutcookies.org.

Marthanized maakt alleen gebruik van Google Analytics’ cookies als u daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. Als u geen toestemming geeft voor plaatsing van deze cookies, worden deze geblokkeerd. Google Analytics is een web-analysedienst die wordt aangeboden door Google Inc. (Google). Google Analytics maakt gebruik van cookies om het gebruik van de Website door gebruikers te analyseren. Google maakt gebruik van statistische totaalgegevens om ons inzicht te geven in de wijze waarop u de Website gebruikt. Google mag deze gegevens alleen aan derden verstrekken indien Google daartoe wettelijk verplicht is, of voor zover derden deze gegevens namens Google verwerken. Klik hier voor meer informatie over Google Analytics.

9. HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BESCHERMEN

Uw Persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en de Website onderhoudt passende administratieve, technische en fysieke waarborgen en beveiligingsmaatregelen voor het beschermen van de Persoonsgegevens die u op deze Website verstrekt, tegen ongewilde, onrechtmatige of onbevoegde vernietiging, teloorgang, wijziging, toegang, bekendmaking of gebruikmaking en andere onrechtmatige vormen van verwerking. Daartoe maakt Marthanized gebruik van verschillende beveiligingstechnieken, waaronder beveiligde servers, firewalls en versleuteling, alsmede fysieke beveiliging van de locaties waar de gegevens worden opgeslagen.

10. MINDERJARIGEN DIE PERSOONSGEGEVENS VERSTREKKEN

Personen jonger dan 18 jaar mogen uitsluitend persoonsgegevens verstrekken aan Marthanized met toestemming van een van hun ouders of verzorgers die dit privacy , beveiligings en cookiebeleid heeft doorgelezen.

11. WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACY-, BEVEILIGINGS EN COOKIEBELEID

Dit privacy , beveiligings en cookiebeleid kan in de loop der tijd worden gewijzigd: gebruikers van de Website wordt geadviseerd dit beleid regelmatig door te nemen op mogelijke wijzigingen. Dit beleid is laatstelijk gewijzigd in november 2015.

Dit beleid kan worden opgeslagen of afgedrukt met behulp van de knoppen bovenaan deze pagina.

12. CONTACT – RECHT OP INZAGE EN VERBETERING VAN PERSOONSGEGEVENS

Indien u vragen, opmerkingen of klachten hebt over ons of de wijze waarop wij uw Persoonsgegevens verwerken, of indien u niet langer wenst dat wij contact met u opnemen voor direct-marketingdoeleinden, kunt u contact met ons opnemen op onderstaand adres, telefoonnummer of e mailadres. Voorts zullen wij u op verzoek een overzicht verstrekken van alle persoonlijke informatie, die wij over u hebben verzameld en bewaard. U kunt uw persoonlijke informatie wijzigen, corrigeren of bijwerken of ons verzoeken uw persoonlijke informatie uit onze databank te verwijderen. Wij zullen kopieën van persoonlijke informatie uitsluitend versturen aan het e mailadres in ons bestand voor de bijbehorende bezoekersnaam.

Onze contactgegevens luiden:

Marthanized B.V.

Weena 290

3012 NJ Rotterdam

Nederland

Telephone: 010 282 16 27

customercare@marthanized.com

Bijlage 2

RETOURZENDINGSINFORMATIE

U hebt het recht om producten te retourneren en uw bestelling te annuleren (“in te trekken”) binnen 14 dagen, zonder opgaaf van reden. De intrekkingstermijn loopt af 14 dagen na de dag waarop de in één bestelling bestelde producten fysiek aan u, of een door u aangewezen derde niet zijnde de vervoerder, worden afgeleverd.

Om uw intrekkingsrecht uit te oefenen dient u ons:

Marthanized.com Online Store

Weena 290

3012 NJ Rotterdam

Nederland

Telefoon: 010 282 16 27* Maandag tot en met Vrijdag 08.30 *(standaardtarief, de tarieven voor mobiel bellen kunnen afwijken)

customercare@marthanized.com

op de hoogte te stellen van uw besluit om uw bestelling in te trekken door middel van een eenduidige verklaring (bijvoorbeeld een brief per post of e mail). U kunt hiervoor het eventueel meegezonden aangehechte model of uitprintbare retourzendingsformulier (Bijlage 3) gebruiken.

Om uw bestelling binnen de gestelde termijn in te trekken, is het voldoende als u uw bericht met betrekking tot de uitoefening van uw intrekkingsrecht toestuurt voordat de intrekkingstermijn is verstreken.

GEVOLGEN VAN INTREKKING

Indien u besluit uw bestelling te annuleren, zullen wij alle betalingen die we van u ontvangen hebben aan u vergoeden, exclusief de kosten van standaardlevering (en administratie indien van toepassing), zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop we geïnformeerd zijn over uw beslissing om producten te retourneren. Wij kunnen echter weigeren tot terugbetaling over te gaan totdat wij de producten ontvangen hebben of totdat u het bewijs van retourzending van de producten heeft getoond, daarbij kijkend naar wat er eerder plaatsvindt om geen onnodige vertraging op te lopen. Wij zullen uw betaling terugstorten op dezelfde wijze als de betaalwijze die u hebt gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met een andere wijze van restitutie. In elk geval ontstaan er voor u geen extra kosten behalve de verzend en retour kosten als gevolg van die restitutie.

U dient de producten onverwijld aan ons te retourneren of ter hand te stellen, en in elk geval uiterlijk 14 dagen na de dag waarop u ons hebt laten weten dat u dit contract intrekt. Intrekking vindt plaats binnen de gestelde termijn indien u de producten retourneert voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Wij nemen de kosten van retournering van de producten niet voor onze rekening. U bent  aansprakelijk voor een eventuele waardevermindering van de producten als gevolg van de behandeling anders dan noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen.

Bijlage 3

MODEL RETOURZENDINGSFORMULIER

 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

— Aan

 

UWBEDRIJF

UW Adres 1

1234 AB Stad

UWEMAIL@uwwinkel.nl

06-12345678

 

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

— Besteld op (DD-MM-YYYY) :                                  — Bestelnummer :

—  Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

 

— Naam/Namen consument(en)

 

— Adres consument(en) :

 

— IBAN Rekeningnummer:

 

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

— Datum(DD-MM-YYYY):

*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Bijlage 4

GIFT CARDBELEID

1. AANSCHAF VAN GIFT CARDS

1.1 Marthanized Gift Cards zijn verkrijgbaar bij de online-winkel van Marthanized op www.marthanized.com De Gift Cards zijn uitsluitend online te gebruiken.  

1.2 Marthanized Gift Cards is verkrijgbaar u kunt een persoonlijke boodschap laten meesturen met de Gift Card. Marthanized aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van uw persoonlijke boodschap en behoudt zich het recht voor uw persoonlijke boodschap niet in de Gift Card op te nemen indien deze ongepast wordt geacht.

Gift Cards zijn verkrijgbaar in elke waarde  doch met een minimum van € 12,95  en een maximum van €250,-.

1.4 Wij leveren Gift Cards gratis af via gewone post. Indien een Gift Card deel uitmaakt van een bestelling samen met andere Marthanized-producten, wordt de Gift Card apart aan u toegezonden. U krijgt per e mail bericht zodra de Gift Card aan u is verzonden.

2. GELDIGHEID VAN GIFT CARDS

2.1 De Gift Card is alleen geldig in Nederland gedurende een periode van 24 maanden na het laatste gebruik (vragen over het tegoed vallen ook onder “gebruik”). Bij verval van de Gift Card vervalt een eventueel ongebruikt tegoed. Dit wordt niet in contanten of als krediet uitgekeerd.

2.2 De Gift Card kan niet worden geruild of geretourneerd voor contanten of krediet, u kunt geen Gift Card met een Gift Card kopen. Wederverkoop van de Marthanized Gift Card aan derden is verboden.

2.3 Op Gift Cards en het gebruik daarvan bij de online-winkel(s) van marthanized.com zijn de online algemene koop en gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van Marthanized van toepassing. Marthanized behoudt zich het recht voor deze voorwaarden op enig moment te wijzigen zonder kennisgeving. U wordt geacht het Gift Cardbeleid alsmede de online koop en gebruiksvoorwaarden van Marthanized te hebben doorgelezen. U vindt deze op deze website.

2.4 Dit Gift Card-beleid alsmede de algemene voorwaarden als hiervoor bedoeld in artikel 2.3 zijn aan wijziging onderhevig.

3. BESTEDING VAN UW GIFT CARD

3.1 Een Gift Card kan niet worden gebruikt om een andere Gift Card te kopen.

3.2 De valuta van een Gift Card kan niet worden gewijzigd of omgewisseld. Een Gift Card kan alleen worden gebruikt voor aankopen in Nederland.

3.2 Gift Cards kunnen worden gecombineerd met andere online actieaanbiedingen van Marthanized. Behalve acties waar al 50% korting op zit. Op dit moment kan slechts één Gift Card worden gebruikt per bestelling.

3.3 Gift Cards kunnen niet in een andere valuta worden omgewisseld.

3.4 Er kan slechts één Gift Card worden ingewisseld per bestelling.:

3.5 De totale bestelling (dat wil zeggen de prijs van de producten, eventueel toepasselijke omzetbelasting en verzendkosten) wordt verrekend met het tegoed op de Gift Card. Het tegoed op de Gift Card wordt bijgewerkt zodra uw bestelling is verwerkt.

3.6 Indien de waarde van gekochte producten minder bedraagt dan de totale waarde van de Gift Card, blijft een eventueel ongebruikt tegoed op de Gift Card staan voor toekomstige bestellingen waarvoor dezelfde Gift Cardgegevens worden gebruikt. Indien de waarde van uw bestelling meer bedraagt dan de totale waarde van de Gift Card, wordt u gevraagd het verschil via een andere betaalwijze te voldoen.

3.7 Marthanized behoudt zich het recht voor bestellingen die met een Gift Card worden betaald, te weigeren, te annuleren of ter beoordeling onder zich te houden in geval van vermoede fraude, abusievelijk verstrekte Gift Cards of andere overtredingen van dit Gift Cardbeleid.

4. RETOURZENDING VAN PRODUCTEN DIE MET EEN GIFT CARD ZIJN BETAALD

4.1 Indien u (binnen de in het beleid van de online-winkel aangegeven termijn) een Marthanized-product retourneert dat met een Gift Card is betaald, wordt de Gift Card opnieuw gecrediteerd met het desbetreffende bedrag.

4.2 Zorg ervoor dat u uw Gift Card bewaart na een bestelling voor het geval u een product moet retourneren, omdat u het nummer en de PIN-code van de Gift Card, die u op de achterzijde van de Gift Card vindt, nodig hebt om het gerestitueerde bedrag opnieuw te kunnen gebruiken.

5. GIFT CARDTEGOED

5.1 kunt het tegoed op uw Gift Card te allen tijde controleren door hier. te klikken. Het tegoed op de Gift Card kan worden gecontroleerd met het geldige nummer en de PIN-code van de Gift Card.

5.2 Wij maken u erop attent dat het op dit moment niet mogelijk is de Gift Cards weer op te laden.

6. VERLOREN OF GESTOLEN GIFT CARDS

Marthanized is niet verantwoordelijk voor verloren, gestolen, vernietigde of onbevoegd gebruikte Gift Cards. De houder van de Gift Card ontvangt geen vergoeding.[:en]

I. Applicability

These general terms and conditions (the “Conditions”) apply to:

 

 1. a) the use of any information, pictures, documents and/or other services on the following European online store of Marthanized; marthanized.com and their different versions (the “Website”); and
 2. b) the purchase of Marthanized and/or branded products on the Website.

II. Terms of Use of Website

1. DATA PRIVACY

All personal data is treated confidentially, and your rights to protection of your justified concerns are observed strictly in accordance with legal requirements. For more information, please see Annex 1 hereto, which includes our privacy, security and cookies policy.

2. EXCLUSION OF LIABILITY FOR EXTERNAL LINKS

If Marthanized online pages contain links to other sites on the Internet, Marthanized hereby declares explicitly that it has no influence on the layout or content of the linked pages. Therefore, Marthanized dissociates itself expressly from all contents of all linked pages of third parties. This declaration applies for all displayed links and for all contents of pages to which the links lead.

3. INFORMATION ON THE WEBSITE

The information on the Website is for general information purposes only and does not constitute advice. Even though Marthanized has composed its Website with care, the information, texts, documents, graphics, movies, music and/or other services/information on it may contain errors or be otherwise incorrect or incomplete. Marthanized does not guarantee that the Website and/or the information is free of errors, defects, malware and viruses or that the Website and/or Information is correct, up to date and accurate.

Marthanized shall not be liable for any damages resulting from the use or inability to use of the Website, including damages caused by malware, viruses or any incorrectness or incompleteness of such information or the Website, unless such damage is the result of any willful misconduct or from gross negligence on the part of Marthanized.

Marthanized shall further not be liable for damages resulting from the use of (or the inability to use) electronic means of communication with this Website, including – but not limited to – damages resulting from failure or delay in delivery of electronic communications, interception or manipulation of electronic communications by third parties or by computer programs used for electronic communications and transmission of viruses.

4. LINKED SITES

The Website may provide links to external Internet sites. Marthanized shall not be liable for the use or content of Internet sites that link to this site or which are linked from it. Our privacy, security and cookie policy does not apply to any collection and processing of your personal data on or through such external sites.

5. INTELLECTUAL PROPERTY

All brand names, logo, product names and titles used on the Website are trademarks or trade names of Marthanized or third party trademark or trade name holders. You are not allowed to use or reproduce any such trademarks, logo or trade names as this may constitute an infringement of the holder’s rights.

All Website design, texts, documents, movies, music and/or other services and the selection and arrangement thereof, and all software compilations, underlying source codes, software and all other material on this Website are the copyrights of Marthanized and/or its suppliers and subcontractors.

You are only allowed to electronically copy and to print in hard copy portions of the Website to the extent this is necessary for the purpose of placing an order with us, of for using the Website as a shopping resource. You are not allowed to make any other use of the information and materials on this Website, including reproduction for purposes other than the one mentioned above, modification, distribution or republication. Should you wish to use materials or information from this Website, you need our prior written approval to do so.

6. PRIVACY, SECURITY AND COOKIE POLICY

Marthanized collects and processes the personal data of the visitors of the Website according to the privacy, security and cookie policy.

7. UNSOLICITED IDEAS

In the event you post unsolicited ideas and/or materials whether consisting of texts, images, sounds, software, information or otherwise (Materials) on this Website or send these to Marthanized by e-mail or otherwise, we shall be entitled to use, copy and/or commercially exploit such Materials to the fullest extent and free of charge and we shall not be bound by any confidentiality obligation in respect of such Materials.

You hereby indemnify and hold Marthanized harmless from and against all actions, claims and liabilities, suffered, incurred or sustained by us as a result of the use and/or exploitation of the Materials infringing the (intellectual property) rights of any third party or otherwise being unlawful towards a third party.

III. Terms of Sale

1. ELIGIBILITY

You can order as a registered user or as a guest. You need an email address to place an order, and you may need to set your browser to accept both cookies and pop-ups in order to be able to use all the functionalities of the Website, which includes adding products to your shopping cart and submitting your order.

2. ORDERING

The products offered on the Website represent an offer to purchase products from Hilfiger Stores B.V. (“Marthanized”) based on the data provided on the Website.

All prices indicated are GBP amounts and include value added tax. Orders and deliveries are possible only within the United Kingdom. If Marthanized is not able to execute an order, Marthanized will inform you as quickly as possible. Orders are accepted only in quantities usual for households. For more information about order, please check Order Information.

When you submit an order, we will send you an email acknowledging receipt of your order (“Order Confirmation”). This does not mean that we have accepted your order. Our acceptance of the order takes place when the products are shipped to you – we will send you an email confirming that the products have been shipped (“Shipping Confirmation”).

Products on the Website have stock and are ready to be sent. Any sizes that are out of stock are marked as unavailable. We may have stock issues from customers ordering products at the same time. When we are unable to ship an item already ordered, we may cancel that part of your order and you will be reimbursed or not charged accordingly. We work hard to keep our stock levels as accurate as possible. Occasionally, errors may occur. Our online collection is regularly replenished so it’s worth checking back with us regularly. Alternatively, if the products you are looking for are sold out, you may wish to check availability with your Marthanized store through our Store Locator.

If you have placed an order in error, or would like to cancel an order before it is delivered, please immediately call Marthanized’s customer service at 020 369 516 50 Mon – Fri 08.00 – 20.00 (£0.09 – per minute plus costs from mobile carriers, if applicable) or e-mail Marthanized at: service@uk.tommy.com. Marthanized will do its best to assist you any way it can. As Marthanized always strives for quick deliveries, it means there is not much time to cancel your order.

Please note that we cannot make or accept any changes (address, size, color) once your order has been placed.

Fulfillment of all orders on the Website is subject to availability. We explicitly reserve the right not to accept your order for any reason. We also reserve the right to cancel an order by written notice to you in the following situations (not limitative), without being liable for any damages or costs other than repayment of any amount received from you in relation to the order we have cancelled:

 • The product is not available
 • Your billing information is not correct or not verifiable
 • Your order is flagged up by our security systems as an unusual order or an order susceptible of fraud
 • If applicable your bank transfer payment is not received within 5 business days after the Order Confirmation
 • We could not deliver to the address provided by you
 • Due to circumstances or events beyond our control.

3. PAYMENT

Payment method

You can pay for the products by credit card (MasterCard, Visa, American Express), PayPal, Marthanized Gift Card(seeAnnex 4) and by other means as may be applicable in your country, see here for more information on the payment process.

The maximum amount you can spend in one order varies depending on the payment method you select and whether you are a registered user or a guest. Please see here for more details.

If you have a promotion code, please enter it in the shopping bag page in the ‘Promotion code’ field and click on ‘Apply’. Please check the expiry date of your promotion code before using it. Please note that you cannot use more than one promotion code for the same purchase. Please note that if using promotion codes on products on sale and the total discount is higher than 50% of the original price the promotion code might not be applicable. Every promotion code is valid for one time use only, unless stated differently.

Data check

During the payment process Marthanized may perform credit checks. Based on the outcome thereof Marthanized may change, adjust or decline an order and/or the selected payment method. In most cases Marthanized will offer you the option to select a different payment method. Our customer service team will not be informed of the outcome of credit checks.

Your total price

The total price specified in the final checkout screen includes tax and shipping costs. This price will be recorded in the Order Confirmation. If paying by credit card, the total amount for your entire order will be reflected on your bank statement.

Price changes

The prices of the products will be as displayed on the Website. Prices may change from time to time, but changes will not affect any order which we have confirmed in the Order Confirmation.

4. DELIVERY

As a rule, delivery time is 2 to 5 working days after shipping the order. See our delivery information for more details.

If you make a purchase that exceeds the threshold applicable in your country of delivery, you will receive free “standard delivery” or the option of discounted “express delivery”. See our delivery options for more details.

If the delivered products have obvious material or production defects, including damage caused by transport, please notify us of such defects immediately by email or phone. Not doing so will not affect your legal rights.

5. RETENTION OF OWNERSHIP

The products remain the property of Marthanized until payment is made in full.

6. RETURN AND CANCELLATION

Returning defective products

You may return products delivered to you that are defective or otherwise not in conformity with your order. You can do so within 2 months after you notice the defect. In the event your claim is justified, the purchase price and the shipping costs will be refunded. For practical information on how to return, see below or see our return information.

Exercising your right of return (withdrawal)

All products purchased on the Website may be returned free of charge within 14 days of receipt thereof, at your own risk. If you withdraw from your order, we will reimburse to you all payments received from you, including the costs of standard delivery and eventual administration fees, without undue delay and in any event not later than 14 days from the day on which we are informed about your decision to return products. We may however withhold reimbursement until we have received the products back or until you have supplied evidence of having sent back the products, whichever is the earliest. The following products may not be returned: underwear, swimwear, gift cards, perfumes and make-up (unless in original sealed wrapping).

Please note that products that you have bought online cannot be returned to Marthanized stores in your local area and vice versa. Please make sure that you do not have returns from multiple orders in one parcel to ensure that you get your refund as quickly as possible.

Returned products must be returned in the same condition as they were sent – and must have their original label. We will not accept or refund products that have been worn or washed. If the products have deteriorated due to a more extensive use, we reserve the right to send the product back to the shipper.

In addition, please be reminded of the existence of a legal guarantee of conformity for products under Section 13 of the Sales of Goods Act 1979.

How to return

In case you want to return products, the order confirmation and/or each delivery will include (i) return information, in the form attached here to as Annex 2, (ii) a link to an online model return form, or a printed model return form, in the form attached hereto as Annex 3, and (iii) a return label. To help us serve you better please make sure that you fully complete the returns form. It is important that you state the reason for returning each item you return to us. Stick the returns label to the box and if using the box that we sent to you, make sure that the return label covers the original label used to ship the parcel to you. Your return will be handled by the carrier mentioned in your return form. Please read our return information carefully.

No exchange

Marthanized does not have an exchange service. You can of course return any product that you are not fully satisfied with, for which a refund will be issued. If you would like another product, color or size, please place a new order.

Refunds

Once your returned products have been checked and inspected at our warehouse, you will receive a refund e-mail notification, if a refund will be made. Your refund will be paid to the same card or account that was used to place the order without undue delay. For further information, see Annex 2.

Refunds usually take up to 8-10 working days to appear on your statement. The length of time depends solely on your card company’s policies. You can always check your refund status on your online account or by contacting your card issuer.

In order to get a full refund it is important that we receive the returned products in the state in which you received them: the returned products must be complete, unworn, unwashed and have all the product labels and tags intact.

7. PROMOTIONAL OFFERS

Promotional offers (discount codes) from Marthanized are limited to one per customer, per order. It is not possible to combine promotional codes.

IV. Miscellaneous

1. CONTACT INFORMATION

Hilfiger Stores B.V.

Stadhouderskade 6

1054 ES AMSTERDAM

The Netherlands

Telephone: 020 369 516 50 Mon – Fri 08.00 – 20.00

(standard rates, prices from mobile may vary)

E-mail: service@uk.tommy.com

2. CHANGES TO THESE GENERAL TERMS AND CONDITIONS

If Marthanized decides to change these general terms and conditions, we will post the changed terms and condition on the Website. You are advised to regularly check whether they have changed. These terms and conditions were last modified in June 2014.

3. GOVERNING LAW AND JURISDICTION

These general terms and conditions are governed by the laws of the Netherlands, but excluding the Vienna Convention for the International Sale of Goods. The competent court in Amsterdam, the Netherlands shall have exclusive jurisdiction to settle any dispute in connection with these general terms and conditions without prejudice to the right of appeal and that of appeal to the Supreme Court.

Annex 1

PRINT / SAVE

PRIVACY, SECURITY AND COOKIES POLICY

Hilfiger Stores B.V.

Stadhouderskade 6

1054 ES AMSTERDAM

The Netherlands

This privacy, security and cookies policy (“Privacy Policy“) applies to the processing of all your personal data collected on the Website by Marthanized, its affiliates and/or its subcontractors. In this Privacy Policy “we”, “our” and “us” refers to Marthanized and “you” refers to the user of the Website.

When you visit our Website, we obtain personal information which you knowingly disclose to us. We request information when you make purchases, which may include name, address, telephone number, email address, gender, credit card information (“Personal Data”); when you request information; when you register/sign up for our newsletter, to become a Hilfiger Club member, to create your online account or when you participate in any other Website service. We then use the Personal Data to create a user profile. In this context we may combine the information you give us online with other information from Marthanized sources, transactions and communications collected or processed by any Marthanized group of companies and authorized subcontractors. Finally, if you publicly post about Marthanized, or communicate directly with us, on a social media website, we may collect and process the data contained in such posts or in your public profile for the purpose of addressing any customers services requests you may have and to monitor and influence public opinion about Marthanized.

The personal and non-personal data we receive by you visiting the Website is treated as confidential and we strictly observe the applicable national protection acts in that respect. Your use of the Website indicates your acceptance of the Website’s privacy, security and cookies policy, which may be amended from time to time.

1. YOUR PRIVACY

We may collect, process and use your personal information (“Personal Data”) to carry out our obligations arising from any contracts entered into between you and us (order of products for example), to provide you with information that you request from us, to send you the latest product and promotional information and, to send you our Newsletter. Marthanized is the controller for the processing of your Personal Data. When you are logged in and fill in forms or access your data on the Marthanized Site, a secure connection is used (http via SSL, also known as HTTPS). The data you enter is automatically encrypted before it is sent. All of the data and information that we receive is protected, registered in our central database in the Netherlands and only available to authorized personnel and subcontractors. We do not collect Personal Data automatically unless you give us your prior consent. For instance by signing up for the Newsletter, we may ask you for your e-mail address or if you purchase an item from the online-shop, we may ask you for your name, postal address and e-mail address. The collected data will be kept confidential and secure from any potential abuse and therefore will only be used for the limited purposes stated above.

2. PURPOSE OF PROCESSING PERSONAL DATA

 1. a) If you have consented to this by ticking the appropriate box before submitting your registration on the Website, your Personal Data will be processed by us for sending you information about Marthanized, Hilfiger Club by email, to receive the latest news on promotions and products. We would like to keep you updated on our latest products, events, special offers and other opportunities and developments within Marthanized. We will do this by means of e-newsletters. For this purpose, we process your name, email address and an overview of which newsletters we have sent you. We retain your Personal Data for as long as you wish to receive information from us. In case you do not want to receive such emails anymore, you can unsubscribe at any time by contacting us or by using the unsubscribe option included in each email message sent by us.
 2. b) Your Personal Data will be processed by us for the technical and functional management of the Website. When you visit our Website, our Website administrators process technical data linked to the use of the Website to enable us to deliver the functionalities of the Website. With this technical data our website administrators can manage the Website, for instance by resolving technical difficulties or improving the accessibility of certain parts of the Website. This way, we ensure that you can (continue to) find the information on the Website in a quick and simple manner. For this purpose cookies are used as well.Read more. For this purpose we process technical data like the IP-address of your computer, the visited webpage’s of the Website, the internet browser you use, previous/next visited websites and the duration of a visit/session. We retain technical data for as long as legally required for this purpose.
 3. c) You can contact us by other means (such as e-mail, fax or telephone). In this case we will use your Personal Data to answer your question. For this purpose we process your name, your contact information, your correspondence with us about your question and all other Personal Data you provide us with and which is required to answer your question. Your data will be kept in our systems as long as legally required and will then be deleted, with the exception of a log file containing your name, contact information, the date you contacted us and the subject of your question.
 4. d) Other purposes such as but not limited to the following:
 • The generation of management information and statistical data;
 • If you participate in our prize contests, events, competitions, promotions and/or games of chance, to be able to organize the prize contests, events, competitions, promotions and or games of chance, to announce the winners and measure the response to prize contests, events, competitions, promotions and or games of chance;
 • To comply with legal obligations
 • To administer membership;
 • For attribution of content you post;
 • To process payments;
 • To prevent or stop fraud and abuse;
 • For bookkeeping;
 • To administrate the forum;
 • For access control and security measures of our building and ground.
 • Etc.

3. WHO HAS ACCESS TO YOUR DATA

Marthanized uses third parties for certain processing activities, such as Website hosting. As far as these third parties have access to Personal Data in order to execute these processing activities, we have taken the required organizational and contractual measures to ensure that your Personal Data is exclusively processed for the purposes mentioned above. Only if we are required to do so by law, your Personal Data will be provided to supervisory agencies, fiscal authorities and investigative agencies.

Now and then, Marthanized will organize a prize contest, promotion or games of chance in co-operation with a third party. In such a case, this will be stated clearly on the Website. If you participate in such a prize contest, event or games of chance, your Personal Data will (to the extent required) be made available to these third parties, to the extent of necessity.

4. THIRD PARTIES

Third parties may receive or collect information through our Website. In some countries, we also use third parties for solvency checks. Please check our payment section in our orders terms and conditions by clicking here for more details.

These third parties are contractually bound with Marthanized to use the Personal Data only according to this privacy, security and cookies policy. We are not in the business of selling Personal Data about our customers for marketing purposes to third parties. We may, however, share non-personally identifiable information with certain third parties as described herein. There are other limited circumstances in which we share Personal Data, such as from time to time we may engage the services of third parties to help us analyze the use of our Website. These third parties are not authorized to send you any information about products and services from other companies without your permission.

We may share your Personal Data, among our subsidiaries, parent companies and affiliates, for purposes of marketing Marthanized products and services, but only if you prior agreed thereto. Certain third parties manage the content of pages on the Website. These third parties share our commitment to the protection of your privacy. We may also release Personal Data in special cases in order to comply with any requests from law enforcement and government agencies, to enforce the terms of use of the Website and other agreements, and to protect customers and others. We may do so when we believe in good faith that disclosing this information is otherwise necessary or advisable, including, for instance, to identify, contact, or bring legal action against someone who may be causing injury to or interfering with the rights or property of our company, another user or anyone else that could be harmed by such activities. We may transfer Personal Data to an affiliate or third party as part of a transfer of business assets.

5. LOG FILES

As with most websites, we automatically gather non-personally identifying information and store it in log files. This information includes internet protocol (IP) addresses, browser type, internet service provider (ISP), referring/exit pages, operating system, data/time stamp, and clickstream data. We use this information, which does not identify users, to analyze trends, to administer the site and to gather demographic information about our user base as a whole. We do not link this automatically-collected information to personally identifiable information.

6. SOCIAL PLATFORMS

Please note that, if you choose to select that option, your activity on our Website will also be made available to social platforms such as but not limited to Facebook, Twitter, Pinterest, etc. If you choose to share our Website through social media such as LinkedIn, Facebook and/or Twitter, your personal data (such as your name and the fact that you are interested in Marthanized) will also be visible to all the visitors of your personal webpage on LinkedIn, Facebook and/or Twitter, depending on your account settings. On the use of such social media websites only the terms and conditions (including the privacy policy) of the social media website apply. Marthanized is not responsible for the processing of Personal Data or the privacy policy of such social media websites. Our General Terms and Conditions of use and sale and this privacy, security and cookie policy is therefore not applicable to the use of such websites.

7.LINKS TO OTHER WEBSITES

On the Website you will find a number of links to other websites. Although these websites are selected with care, we are not responsible for the processing of your Personal Data through these websites. Our General Terms and Conditions of use and sale and this privacy, security and cookies policy are therefore not applicable to the use of such websites.

8. COOKIES ON THIS SITE

The Website uses cookies. Web Cookies are small pieces of data sent by the Website and they are stored by your browser on your computer’s hard drive, so that we are able to recognize your browser when you return on the Website. Cookies can collect data on the use of the Website such as which pages are visited and the duration of a user session. When you use the Website, the cookie sends data to Marthanized. We do not retain cookies longer than necessary. On our Website we use strictly necessary cookies, performance cookies, functionality cookies, advertising cookies, first party cookies, third party cookies, persistent cookies and session cookies.

Strictly necessary cookies are essential in order to enable you to move around the websites and use its features, such as accessing secure areas of the Website. Without these cookies, services you have asked for, like shopping baskets or e-billing, cannot be provided.

Performance cookies collect anonymous information about how you use the Website and the pages that you have visited, for instance which pages you go to most often, and if you get error messages from web pages. These cookies do not collect information that identifies you. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. It is only used to improve how our Website works.

Functionality cookies remember your selection and choices to improve your experience in our Website. For instance, the cookies enable you to place products in your shopping cart and review the contents of your shopping card. These cookies allow our Website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced, more personal features. For instance, our Website may be able to recognize in which area you are currently located by storing this information. The Website can also recognize if the user has already signed up for our newsletter or if the user is seeing a certain page for the first time. The information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous and they cannot track your browsing activity on other websites.

Advertising cookies collect information about your browsing habits in order to make advertising relevant to you and your interests. They are also used to limit the number of times you see an advertisement as well as help measure the effectiveness of the advertising campaign. They are usually placed by advertising networks with the Website operator’s permission. They remember that you have visited a website and this information is shared with other organizations such as advertisers. Quite often targeting or advertising cookies will be linked to site functionality provided by the other organization.

First party cookies allow us to understand who has visited which page(s), to determine how frequently particular pages are visited and to determine the most popular areas of the site and general in order to monitor the usage of the Website.

Third party cookies are used for analyzing traffic sources and visitor behavior as well as for controlling access and site features across the Website.

Session cookies are used to store information about your page activities so you can easily pick up where you left off on the server’s pages. When you close the internet browser, the session is ended and the cookie is deleted.

Persistent cookies are employed to store your preferences and to recognize you at a subsequent visit.

Not strictly necessary cookies: Only if you have given prior consent, we places cookie that are not strictly necessary for providing the functionalities of the Website. Through such non-strictly necessary cookies we collect information about your use of the Website and remember your preferences. Examples of collected information are which pages are visited and the length of a user session. Through these cookies we aim to improve your user experience of our Website. If you do not consent to cookie being placed, these cookies will be blocked.

Click here for a full list of cookies used on the Website.

Most web browsers automatically accept cookies and allow some control of most cookies through the browser settings, though you do not have to. We do not control the use of cookies by third parties other that the agents who provide the web analytics service for our own site. If you wish to disable cookies then you can do so by re-adjusting your browser settings. Please note that in that case you may not be able to register with or use all features of our Website.

If you wish to have more information regarding the cookies that are used on our Website, please contact us atservice@uk.tommy.com. For more information on cookies and how to disable them please contact your helpdesk administrator or contact your web browsers support. To find out more about cookies, including how to see what cookies have been set and how to manage and delete them, visit www.allaboutcookies.org.

Only if you have given prior consent, Marthanized will use Google Analytics’ cookies. If you do not consent to the placement of such cookies, these cookies will be blocked. Google Analytics is a web analysis service that is offered by Google Inc. (Google). Google Analytics uses cookies to analyze the usage of the Website by users. Google uses aggregated statistical data to give us an insight in the way you use the Website. Google may only provide these data to third parties if Google is required to do so by law, or to the extent third parties processing these data on behalf of Google. You can find more information on Google Analytics here.

9. HOW WE PROTECT PERSONAL INFORMATION

Your Personal Data are treated strictly confidential and our Website maintains appropriate administrative, technical and physical safeguards and security measures to protect the Personal Data you provide on this Website against accidental, unlawful or unauthorized destruction, loss, alteration, access, disclosure or use and any other unlawful forms of processing. To this purpose, Marthanized uses several security techniques including secure servers, firewalls and encryptions, as well as physical safeguard of the locations where the data are stored.

10. MINORS PROVIDING PERSONAL DATA

Persons below the age of 18 may only provide personal data to Marthanized if they have written permission of one of their parents or their legal guardian who has read this privacy, security and cookies policy.

11. CHANGES TO THIS PRIVACY, SECURITY AND COOKIES POLICY

If you have any questions, comments or complaints about us or how we process your Personal Data, or in case you wish not to be contacted by us for direct marketing purposes anymore, please contact us at the address, phone number or email below. Also, upon request, we will provide you with a summary of any personally identifiable information collected and retained by us regarding you. You may modify, correct, or update your personal information or request to have your personal information removed from our database. We will only send copies of personal information to the email address on file for the visitor name associated with it.

Our contact details are:

Hilfiger Stores B.V.

Stadhouderskade 6

1054 ES Amsterdam

The Netherlands

Telephone: 020 369 516 50

service@uk.tommy.com

Annex 2

RETURN INFORMATION

You have the right to return products and cancel (“withdraw from”) your order within 14 days without giving any reason. The withdrawal period will expire after 14 days from the day on which you acquire, or a third party other than the carrier and indicated by you acquires, physical possession of the last of the products ordered in one order.

To exercise your right of withdrawal, you must inform us:

Marthanized ONLINE STORE

INDUSTRIESTRASSE 175

31275 LEHRTE

GERMANY

Telephone: 020 369 516 50 Mon – Fri 08.00 – 20.00

(standard rates, prices from mobile may vary)

E-mail: service@uk.tommy.com

of your decision to withdraw from your order by an unequivocal statement (e.g. a letter sent by post, fax or e-mail). You may use the attached model return form (Annex 3 ) that can be found online, but it is not obligatory.

To meet the withdrawal deadline, it is sufficient for you to send your communication concerning your exercise of the right of withdrawal before the withdrawal period has expired.

EFFECTS OF WITHDRAWAL

If you withdraw from your order, we will reimburse to you all payments received from you, including the costs of standard delivery and eventual administration fees, without undue delay and in any event not later than 14 days from the day on which we are informed about your decision to return products. We may however withhold reimbursement until we have received the products back or until you have supplied evidence of having sent back the products, whichever is the earliest. We will carry out such reimbursement using the same means of payment as you used for the initial transaction, unless you have expressly agreed otherwise; in any event, you will not incur any fees as a result of such reimbursement. Costs of delivery will not be reimbursed in case you withdraw only part of your order.

You will return the products or hand them over to us, without undue delay and in any event not later than 14 days from the day on which you communicate your withdrawal from this contract to us. The deadline is met if you send back the products before the period of 14 days has expired.

We will bear the cost of returning the products. You are only liable for any diminished value of the products resulting from the handling other than what is necessary to establish the nature, characteristics and functioning of the products.

For more information on how to return your order, please click here.

Annex 3

Annex 4

GIFT CARD POLICY

1.1 Marthanized Gift Cards are available for purchase on the European Marthanized online shops at www.marthanized.com. They can only be used online on the online shops.

1.2 Gift Cards are available in several designs and you can write a personalized message to go with the Gift Card. Marthanized does not accept responsibility for the content of your personalized message and reserves the right not to include your personalized message if it is deemed inappropriate.

1.3 Gift Cards can be purchased for any value in Euros and Pounds Sterling only, with a minimum of £15/€15 and a maximum of £600 /€ 600.

1.4 We deliver Gift Cards free of charge using standard post. If a Gift Card is part of an order together with other Marthanized products, please note that the Gift Card will be sent to you separately. You will be notified via email once the Gift Card has been sent to you.

2. VALIDITY OF GIFT CARDS

2.1 The Gift Card is valid in Europe only and for a period of 24 months after its last use (use also includes balance enquiries). At the expiry of the Gift Card, any remaining balance will be cancelled and will not be reimbursed in cash or credit.

2.2 The Gift Card cannot be exchanged or returned for cash or credit, except in the countries where the law requires that the Gift Card can be cashed out. Resale of the Marthanized Gift Card to third parties is prohibited.

2.3 Gift Cards and their use on the European tommy.com online shops are subject to the general Marthanized online terms and conditions of purchase and use and to the privacy policy. Marthanized reserves the right to change any of these terms and conditions from time to time without notice. You are deemed to have read the Marthanized Gift Card policy as well as the online terms and conditions of purchase and use, which are available here or from our Customer Service Center:

service@uk.tommy.com

Via phone: 020 369 516 50* Mon – Fri 08.00 – 20.00

*(standard rates, prices from mobile may vary)

3. SPENDING YOUR GIFT CARD

3.1 A Gift Card cannot be used to purchase another Gift Card.

3.2 The currency of a Gift Card cannot be changed or converted. A Gift Card can only be used for purchases in the countries that use the same currency of the gift card.

3.2 Gift Cards can be combined with other Marthanized online promotional offers. At this stage, only one Gift Card can be used per purchase order.

3.3 Where necessary, our systems will convert Euro card balances to Pounds Sterling or vice versa using a regularly updated exchange rate (www.oanda.com).

3.4 One Gift Card only can be redeemed against a purchase order. To use the Gift Card:

 • Add your Marthanized product(s) to your shopping bag.
 • Select “CHECKOUT”.
 • Select “Pay with a Marthanized Gift Card” on the payment step of the checkout.
 • Enter all the digit numbers on the back of the Gift Card.
 • Scratch off the foil on the back of the Gift Card to reveal the PIN and enter this in the box marked “Gift Card PIN code”.
 • Select “Apply” (this will allow the system to check that there is enough balance on your Gift Card to cover your order).
 • Select the “Continue” button to proceed to the review stage before placing your order.
 • Payment will not be processed until after you have reviewed your details, accepted the terms and conditions and selected the “Place order” button.

3.5 The total purchase order is charged against the Gift Card balance (which includes the price of the product(s), sales tax where applicable, and shipping charges). The Gift Card balance will be updated once your purchase order has been processed.

3.6 If the value of products purchased is less than the total value of the Gift Card, any unused balance shall remain on the Gift Card for future purchase orders using the same Gift Card details. If the value of your purchase order is more than the total value of the Gift Card, you will be asked to pay the balance of the purchase order with another payment method.

3.7 Marthanized reserves the right to refuse, cancel or hold for review purchase orders paid by Gift Cards in case of suspected fraud, cards mistakenly issued or for other violations of this Gift Card policy.

4. RETURNS OF PRODUCTS PAID FOR BY GIFT CARD

4.1 If you return a Marthanized product (within the timeframe as indicated in the policies of the online shop) that was paid for with a Gift Card, the Gift Card will be re-credited with the appropriate amount.

4.2 Please ensure that you keep your Gift Card following a purchase order in case you need to return a product since you will need the Gift Card number and PIN code which is displayed on the back of the Gift Card again in order to use any of the refunded amount

5. GIFT CARD BALANCE

5.1 You can check your Gift Card balance at any time by clicking here. Gift Card balance may be checked with a valid Gift Card number and PIN.

5.2 Please note that at this stage, it is not possible to recharge the Gift Cards.

5.3 In case you need more information about the Gift Card, you can send an email to service@uk.tommy.com.

6. LOST OR STOLEN CARDS

Marthanized is not responsible and will not reimburse the Gift Card holder if a Gift Card is lost, stolen, destroyed or used without permission.[:]